995 Eth Str, San Francisco, CA, 94000 +1 1234 56789

Opći uvjeti poslovanja

 1. UVODNE ODREDBE

1.1.      EURES–TIM uslužni obrt i turistička agencija, vl. Martina Tretinjak Dananić, Koturaška 69 / III, 10 000 Zagreb (dalje u tekstu: EURES-TIM) je turistička agencija koja vodi svoje poslovanje na način da organizira evente u ime i za račun naručitelja – poslovnih partnera, a organizacija kojih evenata podrazumijeva organizaciju i pružanje jedne ili više turističkih usluga i/ili turističkog paket-aranžmana.

1.2.                  EURES–TIM turističke usluge i/ili turističke paket-aranžmane iz članka 1.1. ovih općih uvjeta pruža na jedan od dva sljedeća načina:

 • na način da EURES–TIM po nalogu poslovnog partnera – naručitelja (u daljnjem tekstu: Naručitelj) organizira evente za zaposlenike i/ili klijente istog Naručitelja ili koje druge osobe koje bi bili krajnji korisnici turističkih usluga, a s kojim krajnjim korisnicima turističkih usluga EURES-TIM prilikom pregovaranja i sklapanja ugovora o pružanju turističkih usluga ne stupa u neposredan kontakt, ili

 

 • na način da EURES–TIM prilikom pregovaranja i sklapanja ugovora o pružanju turističkih usluga stupa u neposredan kontakt s putnikom – krajnjim korisnikom turističkih usluga (u daljnjem tekstu: Putnik).

1.3.                  Ovi opći uvjeti su sastavni dio ponude koju EURES–TIM  dostavlja Naručitelju odnosno Putniku, ovisno o slučaju.  U slučaju da se ugovor sklapa između EURES-TIMA s jedne strane i Naručitelja s druge strane, EURES–TIM se obvezuje ove opće uvjete dati na znanje te učiniti dostupnima Naručitelju, a Naručitelj se obvezuje ove opće uvjete dati na znanje te učiniti dostupnima putnicima u čije ime i za čiji račun Naručitelj sklapa ugovor s EURES-TIMOM.

1.4.      Naručitelj odnosno Putnik je svaka osoba koja je prihvatila ponudu EURES–TIMA sukladno članku 2. ovih općih uvjeta.

 1. PONUDA, PRIHVAT PONUDE I SKLAPANJE UGOVORA

2.1.      Program putovanja/ turističke usluge koji EURES–TIM dostavi Naručitelju odnosno Putniku predstavlja ponudu za sklapanje ugovora. Prihvatom ponude Naručitelj odnosno Putnik s EURES–TIMOM sklapa ugovor o pružanju turističkih usluga. Neovisno o tome, EURES–TIM može s Naručiteljem odnosno Putnikom naknadno, odnosno i nakon prihvata ponude, sklopiti ugovor o pružanju turističkih usluga. Sklapanjem naknadnog ugovora o pružanju turističkih usluga se ne mijenja trenutak sklapanja ugovora između EURES–TIMA i Naručitelja odnosno Putnika već se dodatno uređuju prava i obveze između navedenih ugovornih strana.

 1. PLAĆANJE

3.1.      EURES–TIM će u ponudi za sklapanje svakog pojedinačnog ugovora o pružanju turističkih usluga navesti cjelokupan iznos cijene te dinamiku plaćanja uključujući i iznose koji trebaju biti plaćeni EURES–TIMU prije realizacije putovanja/ turističke usluge te rokovi u kojima isti iznosi trebaju biti plaćeni.

3.2.      Danom plaćanja smatra se dan kada EURES–TIM na transakcijski račun primi uplatu bilo od Naručitelja, bilo od Putnika, ovisno o slučaju. Ako Naručitelj odnosno Putnik ne izvrši uplatu bilo kojeg iznosa navedenog u ugovoru o pružanju turističkih usluga odnosno u prihvaćenoj ponudi EURES–TIMA, iste okolnosti predstavljaju utemeljeni razlog za raskid ugovora o pružanju turističkih usluga od strane EURES–TIMA sukladno članku 7.2. ovih općih uvjeta.

3.3.      EURES-TIM u programu može navesti da Putnik odnosno Naručitelj određene usluge, koje će biti obavljene na licu mjesta, plaća izravno pružatelju iste usluge (“doplata na licu mjesta”). U tom slučaju EURES–TIM ne nastupa kao pružatelj turističke usluge niti kao posrednik, već samo kao informator. U tom slučaju Putnik odnosno Naručitelj ostvaruje sve reklamacijske zahtjeve, kao i sva ostala prava isključivo kod izvođača usluge na licu mjesta odnosno u skladu s općim uvjetima istog izvođača.

 1. CIJENE

4.1.      Cijene putovanja određene su programom putovanja koji predstavlja ponudu sukladno članku II ovih općih uvjeta.

4.2.      U cijenu su uračunate usluge navedene u programu putovanja, osim onih usluga za koje je navedeno „doplata na licu mjesta“. Uz program putovanja, EURES–TIM može Naručitelju odnosno Putniku dostaviti popis posebnih usluga koje u pravilu nisu ni uključene u cijenu putovanja, niti se po redovnom tijeku poslovanja mogu doplatiti na licu mjesta (npr. jednokrevetna soba, posebna prehrana, druge pogodnosti po želji). Naručitelj odnosno Putnik plaća takve posebne usluge u skladu s cijenama i rokovima navedenim u popisu dostavljenom uz ponudu za sklapanje ugovora o pružanju turističkih usluga.

4.3.      EURES–TIM će u ponudi za sklapanje svakog pojedinačnog ugovora o pružanju turističkih usluga navesti standardne rezervacijske troškove i troškove sastavljanja ponude u visini do 25,00 EUR za rezervaciju ovisno o složenosti, rokovima i uvjetima koji trebaju biti ispunjeni kod svakog pojedinačnog turističkog aranžmana. U slučaju da Naručitelj odnosno Putnik ne prihvati ponudu, isti nemaju pravo na povrat troškova registracije.

4.4.      EURES-TIM može promijeniti cijenu, uključujući i cijenu za posebne usluge, i nakon prihvata ponude odnosno nakon sklapanja ugovora o pružanju turističkih usluga, i to zbog većih promjena u deviznom tečaju ili promjena u tarifama prijevoznika koje utječu na cijenu putovanja. U slučaju takve promjene cijene, EURES-TIM najkasnije 21 dan prije realiziranja predmetne turističke usluge o tome obavještava Naručitelja odnosno Putnika, te izdaje dodatni račun s iznosom i rokom plaćanja.

4.5.      Promjena cijene s naslova tečajnih razlika obračunava se kao razlika vrijednosti onog dijela troškova koji su izraženi/obračunavani u stranoj valuti, obračunato prema tečaju (1) strane valute na dan pripreme putovanja (planirana cijena po ponudi) te (2) na dan pripreme obavijesti o promjeni cijene, a sve sukladno srednjem tečaju HNB-a.

4.6.      Ako povećanje dogovorene cijene prelazi deset posto cijene inicijalno ugovorene cjelokupne turističke usluge, Naručitelj odnosno Putnik može odustati od ugovora bez naknade štete. U tom će slučaju EURES-TIM Naručitelju odnosno Putniku vratiti do tada uplaćeni iznos iz članka 4.2. ovih općih uvjeta, a pri čemu Naručitelj odnosno Putnik nema pravo na povrat rezervacijskih troškova sukladno članku 4.3. ovih općih uvjeta.

 1. OSIGURANJA

5.1.      Po prihvatu ponude EURES-TIM Naručitelju odnosno Putniku će biti ponuđena mogućnost putnog osiguranja koje se može sastojati od: dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja od gubitka i oštećenja prtljage, osiguranja otkaza putovanja te osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama.

5.2.      Organizator ima sklopljene police osiguranja s osiguravajućim društvom Allianz Zagreb d.d.:

-polica osiguranja br. 1500 – 173195029  koja se odnosi na osiguranje od odgovornosti za štetu Organizatora

-polica osiguranja br. 1500 – 173035381  koja se odnosi na jamčevinu za povrat naknade u slučaju stečaja ili nesposobnosti plaćanja Organizatora

 1. 6. PROMJENA UGOVORA ILI OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE NARUČITELJA ILI PUTNIKA

6.1.      Naručitelj odnosno Putnik ima pravo tražiti promjenu ugovora (npr. promjena imena, dodatne usluge, promjena smještaja i sl.) nakon njegova sklapanja, a EURES–TIM je dužan provjeriti je li moguće udovoljiti takvom zahtjevu. U slučaju promjene ugovora na zahtjev Naručitelja ili Putnika EURES–TIMA, kojom promjenom bi nastali dodatni troškovi, EURES–TIM ima pravo na naknadu istih.

6.2.      U slučaju kada Naručitelj odnosno Putnik otkaže putovanje/ pružanje turističke usluge, EURES–TIM ima pravo na naknadu troškova zbog otkazivanja putovanja/ turističke usluge. Visina naknade troškova otkazivanja ovisi o vremenu unutar kojeg je Naručitelj odnosno Putnik podnio otkaz, odnosno na drugi način otkazao putovanje/ pružanje turističke usluge.

Ako u programu nije drugačije navedeno, vrijede ispod napisani uvjeti otkaza:

 • otkaz od 60 do 45 dana prije realiziranja turističke usluge, 15 % cijene aranžmana
 • otkaz od 44 do 30 dana prije realiziranja turističke usluge, 30 % cijene aranžmana
 • otkaz od 29 do 22 dana prije realiziranja turističke usluge, 50 % cijene aranžmana
 • otkaz od 21 do 15 dana prije realiziranja turističke usluge, 80 % cijene aranžmana
 • otkaz kasnije od 15 dana prije realiziranja turističke usluge, 100 % cijene aranžmana

Otkazivanje na prvi dan realiziranja turističke usluge ili kasnije/ odnosno nesudjelovanje bez otkaza (no show) iznosi 100% cijene putovanja/ turističke usluge.

6.3.      Ako Naručitelj odnosno Putnik otkaže putovanje/ pružanje turističkih usluga prije prihvata ponude, EURES-TIM može tražiti naknadu troškova rezervacije sukladno članku 4. ovih općih uvjeta.

6.4.      Otkazivanje turističke usluge prije realiziranja iste se vrši na način da Naručitelj odnosno Putnik otkaže predmetni ugovor o pružanju turističke ponude u pisanom obliku. Ugovor o pružanju turističkih usluga će se smatrati otkazanim s onim danom kad EURES–TIM zaprimi obavijest o otkazu sukladno članku 14 ovih općih uvjeta.

6.5.      Za vrijeme putovanja Naručitelj odnosno Putnik može prekinuti putovanje/ pružanje turističke usluge na svoj zahtjev, a u kojem slučaju nema pravo na povrat uplaćene cijene u bilo kojem iznosu, odnosno nema pravo na naknadu bilo kakvih drugih troškova.

6.6.      Visina troška otkazivanja putovanja u slučaju da EURES-TIM nije organizator, već informator ili posrednik pri organiziranju i pružanju turističke usluge, određena je općim uvjetima ili drugim pravnim aktom organizatora.

 1. PROMJENA PROGRAMA ILI OTKAZ/ RASKID UGOVORA OD STRANE EURES-TIMA

7.1.      EURES–TIM zadržava pravo otkazivanja putovanja odnosno turističke usluge, i to najkasnije 7 dana prije predviđenog polaska odnosno realiziranja turističke usluge, ako se ispuni koji od uvjeta navedenih u programu odnosno u ugovoru o pružanju turističkih usluga.

EURES-TIM zadržava pravo na otkazivanje putovanja odnosno turističke usluge djelomično ili u cijelosti, kao i pravo na potpunu ili djelomičnu izmjenu programa ako prije izvođenja ili za vrijeme realizacije putovanja odnosno turističke usluge nastupe okolnosti koje predstavljaju višu silu. Naručitelj odnosno Putnik nema pravo na povrat uplaćene cijene u bilo kojem iznosu, odnosno nema pravo na naknadu bilo kakvih troškova u slučaju promjene programa ili prekida putovanja odnosno turističke usluge u slučaju više sile. U slučaju otkazivanja ugovora od strane EURES-TIMA zbog kojeg drugog razloga, Naručitelj odnosno Putnik ima pravo na cjelokupni povrat uplaćene cijene aranžmana, no nema pravo na povrat rezervacijskih troškova iz članka 4.3. ovih općih uvjeta kao ni pravo na druge popratne troškove koje je imao u vezi s prihvatom ponude (npr. troškovi putnih isprava, troškovi cijepljenja i sl)

7.2.      EURES-TIM ima pravo za vrijeme realizacije turističke usluge raskinuti ugovor o pružanju turističkih usluga u slučaju da Naručiteljevi odnosno Putnikovi osobni dokumenti i prtljaga ne ispunjavaju uvjete propisane pograničnim, carinskim, sanitarnim, novčanim i drugim propisima ili ako su Naručitelj odnosno Putnik očito pod utjecajem alkohola, droga ili drugih sličnih tvari ili ako se neprimjereno ponašaju prema drugim suputnicima te grupa zahtjeva njegovo isključenje. U ovim slučajevima Naručitelj odnosno Putnik nema pravo na povrat uplaćene cijene u bilo kojem iznosu, a EURES-TIM ima pravo na naknadu bilo kakve štete koju bi navedenim ponašanjem prouzrokovao Naručitelj odnosno Putnik.

EURES–TIM može raskinuti ugovor o pružanju turističkih usluga zbog bilo kojeg drugog razloga koji je u ovim općim uvjetima naveden kao razlog za raskid ugovora od strane EURES-TIMA te zbog bilo kojeg drugog razloga koji bi se smatrao osnovanim na temelju relevantnih odredbi mjerodavnog prava.

7.3.      EURES–TIM bez odgode obavještava Naručitelja odnosno Putnika o bilo kakvoj promjeni programa. EURES-TIM ne odgovara za promjene dana i vremena odlaska, odnosno za otkazivanje putovanja/ pružanja turističke usluge zbog promjene avionskog voznog reda ili nastupanja više sile kao ni za promjenu smjera putovanja ako se promijene uvjeti putovanja (novi vozni red, nesiguran položaj u zemlji u kojoj je program organiziran, prirodne nesreće i drugi nepredviđeni uzroci na koje EURES-TIM ne može utjecati). EURES–TIM ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati s naslova kašnjenja, otkazivanja ili promjene prijevoza ili prijevoznog sredstva EURES–TIM ne odgovara za promjene programa zbog nastupanja bilo kakve više sile tijekom putovanja. EURES–TIM u takvim slučajevima može osigurati usluge u promijenjenom obliku s obzirom na postojeće mogućnosti i/ili drugi objekt jednake ili više kategorije.

U slučaju otkaza ugovora o pružanju turističkih usluga od strane Naručitelja odnosno Putnika zbog razloga navedenih u ovom članku 7.3, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 6.2. i 6.3. ovih općih uvjeta.

 1. PUTNI DOKUMENTI

8.1.      Putnik mora imati odgovarajući putni dokument s kojim može ući u pojedinu državu. Putnik je dužan paziti na sve odredbe koje se tiču valjanosti putnog dokumenta. Putni dokument se smatra valjanim u slučaju da je isti dokument važeći na posljednji dan putovanja/ pružanja turističke usluge.

8.2.      EURES–TIM ne odgovara za moguće neugodnosti ili prisilno prekidanje putovanja/turističke usluge zbog bilo kakvih okolnosti vezanih uz putne dokumente. U slučaju da zbog navedenih okolnosti EURES–TIM ne raskine ugovor o pružanju turističkih usluga sukladno članku 7. ovih općih uvjeta, u istoj situaciji će se na odgovarajući način primjenjivati članak 6.2. i 6.3., a što ne isključuje i odgovornost Naručitelja odnosno Putnika za svu eventualnu štetu nastalu na taj način.

 1. OBAVIJESTI PRIJE PUTOVANJA/ IZVRŠENJA TURISTIČKE USLUGE

9.1.      EURES–TIM je dužan Naručitelju odnosno Putniku uputiti konačnu obavijest o programu i detaljima vezanim za putovanje/ izvršenje turističke usluge najkasnije 5 dana prije putovanja/ izvršavanja turističke usluge. Štetu koja bi nastala u slučaju da Naručitelj odnosno Putnik daju nepotpunu ili neispravnu adresu u svrhu ispunjavanja ugovora o pružanju turističkih usluga, snosi Naručitelj odnosno Putnik.

 1. ZDRAVSTVENI PROPISI

10.1.     Putnik je dužan obaviti cijepljenja koja su potrebna za državu u koju se putuje. U slučaju da su u programu putovanja navedena, odnosno tražena određena cijepljenja, svaki putnik sam mora pribaviti međunarodnu potvrdu s upisanim obavljenim cijepljenjima.

10.2.     EURES-TIM ne odgovara za moguće komplikacije ili putnikovo prekidanje putovanja zbog njegova nepoštivanja zdravstvenih propisa države u koju ulazi kao ni za troškove nastale s tim u vezi. U slučaju da zbog navedenih okolnosti EURES–TIM ne raskine ugovor o pružanju turističkih usluga sukladno članku 7. ovih općih uvjeta, u istoj situaciji će se na odgovarajući način primjenjivati članak 6.2. i 6.3., a što ne isključuje i odgovornost Naručitelja odnosno Putnika za svu eventualnu štetu nastalu na taj način.

 1. PRTLJAGA

11.1.     EURES-TIM ne odgovara za prijevoz, krađu ili oštećenje Putnikove prtljage ili drugih osobnih stvari, dragocjenosti i dokumenata iz smještajnih objekata (hotelskih soba, apartmana i sl.) te prijevoznih sredstava (aviona, autobusa, brodova i sl.). Prijavu izgubljene ili oštećene prtljage Putnik odnosno Naručitelj sam adresira na prijevoznika, policiju ili hotel. Prijevoz posebne prtljage (kao što je bicikl, daska za surfanje, oprema za golf, glazbeni instrumenti i sl.). Naručitelj odnosno Putnik navedeno mora najaviti već pri prihvatu ponude te prijevozniku platiti naknadu u skladu s pravilima prijevoznika ako programom putovanja nije drugačije određeno. Sve troškove odnosno štetu koja bi zbog toga mogla nastati, Putnik snosi sam.

11.2.     Pri avionskom prijevozu Putnik ima pravo na besplatni prijevoz prtljage određene težine (prema općim uvjetima pojedinog prijevoznika), a svaki dodatni kilogram doplaćuje sam na licu mjesta u odgovarajućoj valuti, odnosno prema općim uvjetima avionskog prijevoznika.

 1. PRIGOVORI, NAČIN RJEŠAVANJA PRIGOVORA

12.1.     Naručitelj odnosno Putnik je dužan na licu mjesta obavijestiti predstavnika EURES-TIMA o nepravilnostima kada do njih dođe. U slučaju da se prigovor može riješiti na licu mjesta (npr. nedostatno čista soba, oprema, položaj sobe i sl.), a Naručitelj odnosno Putnik nije izvijestio o pogreškama odnosno nepravilnostima, smatra se da se složio s takvom uslugom i time gubi pravo na kasnije prigovore.

12.2.     Naručitelj odnosno Putnik može podnijeti prigovor pisanim putem u roku od dva mjeseca od dana kada usluga nije izvršena odnosno od kad je usluga nepotpuno/ neispravno izvršena. Naručitelj odnosno Putnik je dužan uz prigovor priložiti odgovarajuće dokaze na temelju kojih može ostvariti zahtjev sadržan u prigovoru

EURES–TIM je dužan pisanim putem odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od kad EURES–TIM zaprimi isti prigovor u skladu s člankom 14. ovih općih uvjeta.

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Korisnik usluga EURES-TIMA osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci korisnika usluga potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).

EURES-TIM se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik).

Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci rukovodstva EURES-TIMA o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

 1. INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

14.1.     EURES-TIM osobne podatke prikupljene u svrhu realizacije programa odnosno ugovora o pružanju turističkih usluga prikuplja i obrađuje u skladu s regulativom Europske unije odnosno u skladu s odredbama nacionalnog zakonodavstva važećim u vrijeme sklapanja odnosno izvršavanja ugovora o pružanju turističkih usluga.

 1. 2. KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku,  te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove  s Vašim osobnim podacima EURES-TIM će koristit samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

14.3.     REZERVACIJA

Pri rezervaciji smještaja, putovanja ili druge usluge EURES-TIMA, bit će potrebni osobni podaci nositelja rezervacije koji mora biti punoljetan (npr. ime, adresa, kontakt telefon i sl.) i podaci ostalih korisnika usluge (npr. ime, datum rođenja). Samo neophodni podaci za realizaciju usluge bit će dostupni isključivo partnerima u realizaciji [ smještaja, prijevoza, osiguranja i pratitelja putovanja].

Podaci o plaćanju (npr. broj bankovne kartice, datum isteka) posebno su štićeni i bit će dostupni samo bankama, odnosno kartičarskim kućama radi autorizacije plaćanja.

14.4.     KOLAČIĆI

Kolačići (engl. cookies) omogućavaju EURES-TIMU prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na www.eures-tim.com (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.

Kolačići su mali skup podataka poslan sa poslužitelja www.eures-tim.com na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Kolačići se također koriste za lakšu navigaciju kroz Internet stranice. Kolačići se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja www.eures-tim.com

EURES-TIM zadržava pravo korištenja kolačića na www.eures-tim.com no svaki korisnik može zabraniti primanje kolačića  uređivanjem/promjenama postavki u svom Internet pregledniku.

14.5.     SIGURNOST

EURES-TIM poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.

Naručitelj odnosno Putnik može ostvarivati svoja prava glede zaštite osobnih podataka kontaktiranjem službenika za zaštitu osobnih podataka EURES–TIMA, i to prema podatcima kako slijedi:

Kontakt osoba:  Marija Ugarković

Email:              marija@eures-tim.com

Broj telefona:    01/6170-728

14.6.    OBAVIJESTI O PROMJENAMA

U slučaju promjena vezanih za pravila o poštivanju privatnosti obavijest će biti objavljena na naslovnoj stranici Internet stranice s ciljem upoznavanja korisnika.

 1. OBAVIJESTI

15.1.    U svrhu ostvarivanja svih prava i izvršavanja svih obveza na temelju ugovora o pružanju turističkih usluga, Naručitelj odnosno Putnik se može obratiti EURES–TIMU sukladno sljedećim podatcima za kontakt.

gđa.                 Martina Tretinjak Dananić

adresa:             Koturaška 69 / III, 10 000 Zagreb

e-mail:              martina@eures-tim.com

telefon:                         01/6170-728

Smatrat će se da je EURES–TIM zaprimio bilo kakvu obavijest i/ili priopćenje na dan kad iste zaprimi sukladno podatcima navedenim u ovom članku 14.1. općih uvjeta.

 1. MJERODAVNO PRAVO, NADLEŽNOST

16.1.     Na ponude i ugovore o pružanju turističkih usluga se primjenjuje hrvatsko pravo uz isključenje primjene kolizijskih pravila koja bi upućivala na primjenu bilo kojeg drugog materijalnog prava.

16.2.     U slučaju bilo kakvog spora koji bi proizlazio iz ponude i/ili ugovora o pružanju turističkih usluga sklopljenog s Naručiteljem odnosno Putnikom (ovisno o slučaju) ili koji bi bio u vezi s takvom ponudom i/ili ugovorom o pružanju turističkih usluga, isti će se rješavati pred službenim nadzornim tijelom: Ministarstvo turizma – samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8 / 1, 10 000 Zagreb

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

17.1.     U slučaju da je pojedina odredba u programu i/ili ugovoru o pružanju turističkih usluga uređena drugačije nego u ovim općim uvjetima, vrijede odredbe navedene u programu i/ili ugovoru o pružanju turističkih usluga.

17.2.     Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom njihova donošenja i objave na web stranici EURES–TIMA.

U Zagrebu, dana 02.05.2018. godine