995 Eth Str, San Francisco, CA, 94000 +1 1234 56789

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

 1. UVODNE ODREDBE

1.1.      EURES–TIM uslužni obrt i turistička agencija, vl. Martina Tretinjak Dananić, Koturaška 69 / III, 10 000 Zagreb (dalje u tekstu: EURES-TIM) je turistička agencija koja vodi svoje poslovanje na način da organizira evente u ime i za račun naručitelja – poslovnih partnera, a organizacija kojih evenata podrazumijeva organizaciju i pružanje jedne ili više turističkih usluga i/ili turističkog paket-aranžmana.

1.2.                  EURES–TIM turističke usluge i/ili turističke paket-aranžmane iz članka 1.1. ovih općih uvjeta pruža na jedan od dva sljedeća načina:

 • na način da EURES–TIM po nalogu poslovnog partnera – naručitelja (u daljnjem tekstu: Naručitelj) organizira evente za zaposlenike i/ili klijente istog Naručitelja ili koje druge osobe koje bi bili krajnji korisnici turističkih usluga, a s kojim krajnjim korisnicima turističkih usluga EURES-TIM prilikom pregovaranja i sklapanja ugovora o pružanju turističkih usluga ne stupa u neposredan kontakt, ili
 • na način da EURES–TIM prilikom pregovaranja i sklapanja ugovora o pružanju turističkih usluga stupa u neposredan kontakt s putnikom – krajnjim korisnikom turističkih usluga (u daljnjem tekstu: Putnik).

1.3.                  Ovi opći uvjeti su sastavni dio ponude koju EURES–TIM  dostavlja Naručitelju odnosno Putniku, ovisno o slučaju.  U slučaju da se ugovor sklapa između EURES-TIMA s jedne strane i Naručitelja s druge strane, EURES–TIM se obvezuje ove opće uvjete dati na znanje te učiniti dostupnima Naručitelju, a Naručitelj se obvezuje ove opće uvjete dati na znanje te učiniti dostupnima putnicima u čije ime i za čiji račun Naručitelj sklapa ugovor s EURES-TIMOM.

1.4.      Naručitelj odnosno Putnik je svaka osoba koja je prihvatila ponudu EURES–TIMA sukladno članku 2. ovih općih uvjeta.

2. SADRŽAJ ARANŽMANA

Za izvršenje usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o paket aranžmanu odgovoran je organizator, bez obzira na to mora li te usluge izvršiti sam ili ih moraju izvršiti drugi pružatelji usluga.

Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžman. Turistička agencija EURES-TIM u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline.

 1. Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžman. EURES-TIM je u cijelosti odgovoran za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline. Putnik je dužan, bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti organizatora o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu.
 2. Ako bilo koja od usluga putovanja nije izvršena u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, na zahtjev putnika organizator će ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir razmjer nesukladnosti i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe.
 3. Ako organizator ne ispravi nesukladnost iz razloga koji su navedeni u prethodnoj točki ovih Općih uvjeta, putnik ima pravo na sniženje cijene i naknadu štete sukladno odredbama ovih Općih uvjeta koji reguliraju pravo na sniženje cijene i naknadu štete.
 4. Ako organizator ne ispravi nesukladnost koju je dužan ispraviti u razumnom roku koji je odredio putnik, putnik to može učiniti sam te zahtijevati naknadu nužnih troškova. Putnik nije dužan odrediti organizatoru razuman rok za ispravljanje nesukladnosti ako je organizator odbio ispraviti nesukladnost ili ako je nesukladnost potrebno ispraviti odmah.
 5. Ako znatan dio usluga putovanja nije moguće pružiti u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, organizator će radi nastavka paket-aranžmana ponuditi putniku odgovarajuće alternativne aranžmane, po mogućnosti jednake ili više kvalitete od onih navedenih u ugovoru, bez dodatnih troškova za putnika, uključujući i u slučaju kada putniku nije pružen povratak u mjesto polazišta onako kako je ugovoreno.
 6. Ako organizator predloži alternativni putni aranžman čija je posljedica paket-aranžman niže kvalitete od one navedene u ugovoru o putovanju u paket-aranžmanu, organizator će putniku odobriti primjereno sniženje cijene.
 7. Putnik može odbiti predložene alternativne putne aranžmane samo ako oni nisu usporedivi s onim što je bilo dogovoreno u ugovoru o putovanju u paket-aranžmanu ili ako je odobreno sniženje cijene neprimjereno.
 8. Ako nesukladnost znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana i ako organizator nije ispravio nesukladnost u razumnom roku koji je odredio putnik, putnik može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid te zahtijevati, prema potrebi, sniženje cijene i/ili naknadu štete u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta koji reguliraju pravo na sniženje cijene i naknadu štete.
 9. Ako nije moguće osigurati alternativne aranžmane ili ako putnik odbije predložene alternativne aranžmane u skladu sa točkom 7 ovih Općih uvjeta, putnik ima pravo, prema potrebi, na sniženje cijene i/ili naknadu štete u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta koji reguliraju pravo na sniženje cijene i naknadu štete.
 10. Ako paket-aranžman uključuje prijevoz putnika, organizator će u slučajevima iz prethodne dvije točke ovih Općih uvjeta osigurati bez nepotrebnog odgađanja repatrijaciju putnika jednakovrijednim prijevozom, bez dodatnih troškova za putnika. Dodatni troškovi idu na teret organizatora.
 11. Kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak putnika u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, organizator će snositi troškove nužnog smještaja najviše do tri noćenja po putniku, ako je moguće u jednakovrijednoj kategoriji smještaja ugovorene ugovorom. Ako su zakonodavstvom Europske unije o pravima putnika koje se primjenjuje na relevantna prijevozna sredstva za povratak putnika predviđena dulja razdoblja, primjenjuju se ta razdoblja.
 12. Ograničenje troškova iz prethodne točke ovih Općih uvjeta ne primjenjuje se na osobe smanjene pokretljivosti, definirane člankom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu (SL L 204, 26. 7. 2006.) te na bilo koju osobu koja ih prati, na trudnice, maloljetnike bez pratnje i na osobe kojima je potrebna posebna medicinska pomoć pod uvjetom da je organizator o njihovim posebnim potrebama obaviješten najmanje 48 sati prije početka paket-aranžmana.
 13. Organizator se neće pozivati na izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći radi ograničavanja odgovornosti u skladu s točkom 11. ovih Općih uvjeta ako se pružatelj prijevoznih usluga ne može pozivati na takve okolnosti u skladu sa zakonodavstvom Europske unije koje se primjenjuje.
 14. Putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene za svako razdoblje tijekom kojeg je postojala nesukladnost u vezi s ugovorenim putovanjem u paket-aranžmanu, osim ako organizator dokaže da se nesukladnost može pripisati putniku.
 15. Putnik ima pravo, neovisno o sniženju cijene ili raskidu ugovora, zahtijevati od organizatora primjerenu naknadu za svaku štetu koju pretrpi kao rezultat bilo koje nesukladnosti, a organizator će putniku naknaditi tu štetu bez nepotrebnog odgađanja.
 16. Organizator se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da se nesukladnost može pripisati putniku ili da se nesukladnost može pripisati trećoj osobi koja nije povezana s pružanjem usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu i da je nesukladnost nepredvidiva ili neizbježna ili da je do nesukladnosti došlo zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći.
 17. Organizator unaprijed ograničava iznos naknade štete za štete koje nisu posljedica tjelesne ozljede ili za štete koje organizator nije prouzročio namjerno ili nepažnjom na iznos u visini trostruke ukupne cijene paket-aranžmana.
 18. Ukoliko se međunarodnim konvencijama koje obvezuju Europsku uniju ili zakonskim propisima koji se temelje na njima ograničuje opseg naknade štete koju je dužan platiti pružatelj usluge putovanja koja je dio paket-aranžmana ili ograničuju uvjeti pod kojima je on dužan tu štetu nadoknaditi, u tom slučaju iste se pretpostavke, ograničenja i isključenja na odgovarajući način primjenjuju na organizatora i on se u odnosu na putnika može pozivati na tu činjenicu.
 19. Pravo putnika na naknadu štete ili sniženje cijene propisano Zakonom o pružanju usluga u turizmu i međunarodnim konvencijama ne utječe na prava putnika u skladu s Uredbom (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91; Uredbom (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu; Uredbom (EZ) br. 392/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o odgovornosti prijevoznika u prijevozu putnika morem u slučaju nesreća; Uredbom (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004; Uredbom (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004.
 20. Putnik ima pravo podnijeti zahtjeve za sniženje cijene i/ili naknadu štete u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu i u skladu s međunarodnim konvencijama i uredbama iz prethodne točke ovih Općih uvjeta.
 21. Naknada štete ili sniženje cijene na koje putnik ima pravo u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu i u skladu s međunarodnim konvencijama i uredbama iz točke 19 ovih Općih uvjeta oduzimaju se jedne od drugih kako bi se izbjegla prekomjerna odšteta i/ili prekomjerno sniženje cijene.
 22. Pravo putnika da zahtijeva sniženje cijene temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje reguliraju pitanja izmjene ugovora o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana, izvršenja paket-aranžmana, te sniženja cijene i naknade štete zastarijeva u roku od dvije godine. Zastara počinje teći prvoga dana poslije dana na koji bi paket-aranžman prema ugovoru trebao završiti.
 23. Organizator će pružiti primjerenu pomoć bez nepotrebnog odgađanja putniku u poteškoćama, a osobito u okolnostima kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak putnika u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu. Ta se pomoć posebice odnosi na pružanje primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći i pomaganje putniku pri uspostavljanju daljinske komunikacije i pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana.
 24. Ako je putnik poteškoću prouzročio namjerno ili nepažnjom, organizator će za pomoć iz prethodne točke ovih Općih uvjeta naplatiti naknadu koja neće biti viša od stvarnih troškova organizatora.
 25. Središnja kontaktna točka za administrativnu suradnju sa središnjim kontaktnim točkama drugih država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru u vezi sa zaštitom u slučaju nesolventnosti koju je dužan primijeniti organizator je: Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, pisarnica@mint.hr, +385 1 6169 111.
 26. Sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu putnik ima pravo podnošenja pisanih prigovora osobno EURES-TIMU, Koturaška 69, 10 000 Zagreb, putem e-pošte eures@eures-tim.com, putem telefaksa-(385) 1 6170-851. O podnesenom pisanom prigovoru organizator će bez odgađanja potvrditi njegov primitak i u roku 15 dana od dana zaprimljenog prigovora u pisanom obliku odgovoriti na prigovor.
 27. Sukladno posebnom zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova dostupni mehanizmi za alternativno rješavanje potrošačkih sporova obuhvaćaju mogućnost pokretanja postupka alternativnog rješavanja potrošačkog spora pri ovlaštenom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova kojim je organizator obuhvaćen i putem platforme za online rješavanje potrošačkih sporova za usluge kupljene putem interneta).
 28. Ovlašteno tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova kojim je organizator obuhvaćen je Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, 10000, https://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-mirenju.
 29. Za usluge koje su kupljene putem interneta putnik može svoju pritužbu uputiti ovlaštenom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koristeći platformu za online rješavanje potrošačkih sporova koja je dostupna na sljedećoj adresi mrežne stranice https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR
 30. Prije početka paket-aranžmana putnik može prenijeti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu na osobu koja ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj ugovor ako je o tome na trajnom nosaču podataka i u razumnom roku prije početka paket-aranžmana obavijestio organizatora. Obavijest poslana organizatoru najkasnije sedam dana prije početka paket-aranžmana smatra se obaviješću u razumnom roku.
 31. Prenositelj i primatelj ugovora o putovanju u paket-aranžmanu solidarno su odgovorni za plaćanje iznosa cijene i za sve dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz prijenosa ugovora.
 32. Organizator će obavijestiti prenositelja o troškovima prijenosa ugovora, a koji neće prijeći stvarni trošak organizatora uzrokovan prijenosom ugovora o putovanju u paket-aranžmanu. Organizator će prenositelju dati dokaze za dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz prijenosa ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

Turistička agencija EURES-TIM ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna/postanu nesolventne.

Više informacija o najvažnijim pravima vezano uz ugovor o paket-aranžmanu možete dobiti na https://www.zakon.hr/z/343/Zakon-o-pru%C5%BEanju-usluga-u-turizmu

Klikom na poveznicu putnik će dobiti sljedeće informacije:

Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu

– Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket-aranžmanu prije sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

– Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom.

– Putnici dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turističkom agencijom.

– Putnici mogu prenijeti paket-aranžman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom roku i moguće plaćanje dodatnih troškova.

– Cijena paket-aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijena goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8 % cijene paket-aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova.

– Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket-aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket-aranžmana trgovac odgovoran za paket-aranžman otkaže paket-aranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu.

– Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket-aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket-aranžman.

– Osim toga, putnici u bilo kojem trenutku prije početka paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje standardne naknade za raskid ugovora koja se može opravdati.

– Ako nakon početka paket-aranžmana značajne elemente paket-aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid.

– Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način.

– Ako se putnik nađe u poteškoćama, organizator mu mora pružiti pomoć.

Paket aranžmani u organizaciji EURES-TIM nisu podobni za osobe sa smanjenom pokretljivošću.

– Ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat plaćanja. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj postane nesolventan nakon početka paket-aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osigurana je repatrijacija putnika.  Putnici mogu stupiti u kontakt  s nadležnim tijelom vlasti (Sud časti i Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, 01/4561-555, hgk@hgk.hr) ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti turističke agencije ili direktno osiguravajućoj kući:

ADRIATIC osiguranje d.d.
Listopadska 2
10 000 Zagreb

OIB: 94472454976

Tel: 0800 0606
info@adriatic-osiguranje.hr
stete@adriatic-osiguranje.hr
prituzbe@adriatic-osiguranje.hr

Poveznica na Direktivu (EU) 2015/2302 i na Zakon o pružanju usluga u turizmu: https://www.zakon.hr/z/343/Zakon-o-pru%C5%BEanju-usluga-u-turizmu

Turistička agencija EURES-TIM ugovorila je osiguranje jamčevine u slučaju nesolventnosti kod društva Adriatic osiguranje d.d. Broj police osiguranja od jamčevine je OV0682921060.

Turistička agencija EURES-TIM ugovorila je osiguranje od odgovornosti za štetu Organizatora  kod društva Adriatic osiguranje d.d.  Broj police osiguranja od odgovornosti je OV0682921059.

Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom ili, prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti (Sud časti i Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, 01/4561-555, hgk@hgk.hr) ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti turističke agencije EURES-TIM.

Mrežne stranice na kojima možete pronaći Direktivu (EU) 2015/2302 i na Zakon o pružanju usluga u turizmu https://www.zakon.hr/z/343/Zakon-o-pru%C5%BEanju-usluga-u-turizmu

 1. PONUDA, PRIHVAT PONUDE I SKLAPANJE UGOVORA

3.1.      Program putovanja/ turističke usluge koji EURES–TIM dostavi Naručitelju odnosno Putniku predstavlja ponudu za sklapanje ugovora. Prihvatom ponude Naručitelj odnosno Putnik s EURES–TIMOM sklapa ugovor o pružanju turističkih usluga. Neovisno o tome, EURES–TIM može s Naručiteljem odnosno Putnikom naknadno, odnosno i nakon prihvata ponude, sklopiti ugovor o pružanju turističkih usluga. Sklapanjem naknadnog ugovora o pružanju turističkih usluga se ne mijenja trenutak sklapanja ugovora između EURES–TIMA i Naručitelja odnosno Putnika već se dodatno uređuju prava i obveze između navedenih ugovornih strana.

4.PLAĆANJE

4.1.      EURES–TIM će u ponudi za sklapanje svakog pojedinačnog ugovora o pružanju turističkih usluga navesti cjelokupan iznos cijene te dinamiku plaćanja uključujući i iznose koji trebaju biti plaćeni EURES–TIMU prije realizacije putovanja/ turističke usluge te rokovi u kojima isti iznosi trebaju biti plaćeni.

4.2.      Danom plaćanja smatra se dan kada EURES–TIM na transakcijski račun primi uplatu bilo od Naručitelja, bilo od Putnika, ovisno o slučaju. Ako Naručitelj odnosno Putnik ne izvrši uplatu bilo kojeg iznosa navedenog u ugovoru o pružanju turističkih usluga odnosno u prihvaćenoj ponudi EURES–TIMA, iste okolnosti predstavljaju utemeljeni razlog za raskid ugovora o pružanju turističkih usluga od strane EURES–TIMA sukladno članku 8.2. ovih općih uvjeta.

4.3.      EURES-TIM u programu može navesti da Putnik odnosno Naručitelj određene usluge, koje će biti obavljene na licu mjesta, plaća izravno pružatelju iste usluge (“doplata na licu mjesta”). U tom slučaju EURES–TIM ne nastupa kao pružatelj turističke usluge niti kao posrednik, već samo kao informator. U tom slučaju Putnik odnosno Naručitelj ostvaruje sve reklamacijske zahtjeve, kao i sva ostala prava isključivo kod izvođača usluge na licu mjesta odnosno u skladu s općim uvjetima istog izvođača.

5.CIJENE

5.1.      Cijene putovanja određene su programom putovanja koji predstavlja ponudu sukladno članku 3 ovih općih uvjeta.

5.2.      U cijenu su uračunate usluge navedene u programu putovanja, osim onih usluga za koje je navedeno „doplata na licu mjesta“. Uz program putovanja, EURES–TIM može Naručitelju odnosno Putniku dostaviti popis posebnih usluga koje u pravilu nisu ni uključene u cijenu putovanja, niti se po redovnom tijeku poslovanja mogu doplatiti na licu mjesta (npr. jednokrevetna soba, posebna prehrana, druge pogodnosti po želji). Naručitelj odnosno Putnik plaća takve posebne usluge u skladu s cijenama i rokovima navedenim u popisu dostavljenom uz ponudu za sklapanje ugovora o pružanju turističkih usluga.

5.3.      EURES–TIM će u ponudi za sklapanje svakog pojedinačnog ugovora o pružanju turističkih usluga navesti standardne rezervacijske troškove i troškove sastavljanja ponude u visini do 25,00 EUR za rezervaciju ovisno o složenosti, rokovima i uvjetima koji trebaju biti ispunjeni kod svakog pojedinačnog turističkog aranžmana. U slučaju da Naručitelj odnosno Putnik ne prihvati ponudu, isti nemaju pravo na povrat troškova registracije.

5.4.      EURES-TIM može promijeniti cijenu, uključujući i cijenu za posebne usluge, i nakon prihvata ponude odnosno nakon sklapanja ugovora o pružanju turističkih usluga, i to zbog većih promjena u deviznom tečaju ili promjena u tarifama prijevoznika koje utječu na cijenu putovanja. U slučaju takve promjene cijene, EURES-TIM najkasnije 21 dan prije realiziranja predmetne turističke usluge o tome obavještava Naručitelja odnosno Putnika, te izdaje dodatni račun s iznosom i rokom plaćanja.

5.5.      Promjena cijene s naslova tečajnih razlika obračunava se kao razlika vrijednosti onog dijela troškova koji su izraženi/obračunavani u stranoj valuti, obračunato prema tečaju (1) strane valute na dan pripreme putovanja (planirana cijena po ponudi) te (2) na dan pripreme obavijesti o promjeni cijene, a sve sukladno srednjem tečaju HNB-a.

5.6.      Ako povećanje dogovorene cijene prelazi deset posto cijene inicijalno ugovorene cjelokupne turističke usluge, Naručitelj odnosno Putnik može odustati od ugovora bez naknade štete. U tom će slučaju EURES-TIM Naručitelju odnosno Putniku vratiti do tada uplaćeni iznos iz članka 5.2. ovih općih uvjeta, a pri čemu Naručitelj odnosno Putnik nema pravo na povrat rezervacijskih troškova sukladno članku 5.3. ovih općih uvjeta.

 1. OSIGURANJA

6.1.      Po prihvatu ponude EURES-TIM Naručitelju odnosno Putniku će biti ponuđena mogućnost putnog osiguranja koje se može sastojati od: dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja od gubitka i oštećenja prtljage, osiguranja otkaza putovanja te osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama.

6.2.      Organizator ima sklopljene police osiguranja s osiguravajućim društvom Adriatic osiguranje d.d.:

-polica osiguranja br. OV0682921059  koja se odnosi na osiguranje od odgovornosti za štetu Organizatora

-polica osiguranja br. OV0682921060 koja se odnosi na jamčevinu za povrat naknade u slučaju stečaja ili nesposobnosti plaćanja Organizatora

 1. PROMJENA UGOVORA ILI OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE NARUČITELJA ILI PUTNIKA

7.1.      Naručitelj odnosno Putnik ima pravo tražiti promjenu ugovora (npr. promjena imena, dodatne usluge, promjena smještaja i sl.) nakon njegova sklapanja, a EURES–TIM je dužan provjeriti je li moguće udovoljiti takvom zahtjevu. U slučaju promjene ugovora na zahtjev Naručitelja ili Putnika EURES–TIMA, kojom promjenom bi nastali dodatni troškovi, EURES–TIM ima pravo na naknadu istih.

7.2.      U slučaju kada Naručitelj odnosno Putnik otkaže putovanje ili raskine ugovor, EURES–TIM ima pravo na standardnu naknadu troškova zbog otkazivanja putovanja/ turističke usluge. Visina standardne naknade troškova otkazivanja ovisi o vremenu unutar kojeg je Naručitelj odnosno Putnik podnio otkaz, odnosno na drugi način otkazao putovanje/ pružanje turističke usluge.

Ako u programu nije drugačije navedeno, vrijede ispod napisani uvjeti otkaza:

 • otkaz od 60 do 45 dana prije realiziranja turističke usluge, 15 % cijene aranžmana
 • otkaz od 44 do 30 dana prije realiziranja turističke usluge, 30 % cijene aranžmana
 • otkaz od 29 do 22 dana prije realiziranja turističke usluge, 50 % cijene aranžmana
 • otkaz od 21 do 15 dana prije realiziranja turističke usluge, 80 % cijene aranžmana
 • otkaz kasnije od 15 dana prije realiziranja turističke usluge, 100 % cijene aranžmana

Otkazivanje na prvi dan realiziranja turističke usluge ili kasnije/ odnosno nesudjelovanje bez otkaza (no show) iznosi 100% cijene putovanja/ turističke usluge.

7.3.      Ako Naručitelj odnosno Putnik otkaže putovanje/ pružanje turističkih usluga prije prihvata ponude, EURES-TIM može tražiti naknadu troškova rezervacije sukladno članku 5 ovih općih uvjeta.

7.4.      Otkazivanje turističke usluge prije realiziranja iste se vrši na način da Naručitelj odnosno Putnik otkaže predmetni ugovor o pružanju turističke ponude u pisanom obliku. Ugovor o pružanju turističkih usluga će se smatrati otkazanim s onim danom kad EURES–TIM zaprimi obavijest o otkazu sukladno članku 16 ovih općih uvjeta.

7.5.      Za vrijeme putovanja Naručitelj odnosno Putnik može prekinuti putovanje/ pružanje turističke usluge na svoj zahtjev, a u kojem slučaju nema pravo na povrat uplaćene cijene u bilo kojem iznosu, odnosno nema pravo na naknadu bilo kakvih drugih troškova.

7.6.      Visina troška otkazivanja putovanja u slučaju da EURES-TIM nije organizator, već informator ili posrednik pri organiziranju i pružanju turističke usluge, određena je općim uvjetima ili drugim pravnim aktom organizatora.

8.PROMJENA PROGRAMA ILI OTKAZ/ RASKID UGOVORA OD STRANE EURES-TIMA

8.1.      EURES–TIM zadržava pravo otkazivanja putovanja odnosno turističke usluge, i to najkasnije 7 dana prije predviđenog polaska odnosno realiziranja turističke usluge, ako se ispuni koji od uvjeta navedenih u programu odnosno u ugovoru o pružanju turističkih usluga.

EURES-TIM zadržava pravo na otkazivanje putovanja odnosno turističke usluge djelomično ili u cijelosti, kao i pravo na potpunu ili djelomičnu izmjenu programa ako prije izvođenja ili za vrijeme realizacije putovanja odnosno turističke usluge nastupe okolnosti koje predstavljaju višu silu. Naručitelj odnosno Putnik nema pravo na povrat uplaćene cijene u bilo kojem iznosu, odnosno nema pravo na naknadu bilo kakvih troškova u slučaju promjene programa ili prekida putovanja odnosno turističke usluge u slučaju više sile. U slučaju otkazivanja ugovora od strane EURES-TIMA zbog kojeg drugog razloga, Naručitelj odnosno Putnik ima pravo na cjelokupni povrat uplaćene cijene aranžmana, no nema pravo na povrat rezervacijskih troškova iz članka 5.3. ovih općih uvjeta kao ni pravo na druge popratne troškove koje je imao u vezi s prihvatom ponude (npr. troškovi putnih isprava, troškovi cijepljenja i sl)

8.2.      EURES-TIM ima pravo za vrijeme realizacije turističke usluge raskinuti ugovor o pružanju turističkih usluga u slučaju da Naručiteljevi odnosno Putnikovi osobni dokumenti i prtljaga ne ispunjavaju uvjete propisane pograničnim, carinskim, sanitarnim, novčanim i drugim propisima ili ako su Naručitelj odnosno Putnik očito pod utjecajem alkohola, droga ili drugih sličnih tvari ili ako se neprimjereno ponašaju prema drugim suputnicima te grupa zahtjeva njegovo isključenje. U ovim slučajevima Naručitelj odnosno Putnik nema pravo na povrat uplaćene cijene u bilo kojem iznosu, a EURES-TIM ima pravo na naknadu bilo kakve štete koju bi navedenim ponašanjem prouzrokovao Naručitelj odnosno Putnik.

EURES–TIM može raskinuti ugovor o pružanju turističkih usluga zbog bilo kojeg drugog razloga koji je u ovim općim uvjetima naveden kao razlog za raskid ugovora od strane EURES-TIMA te zbog bilo kojeg drugog razloga koji bi se smatrao osnovanim na temelju relevantnih odredbi mjerodavnog prava.

8.3.      EURES–TIM bez odgode obavještava Naručitelja odnosno Putnika o bilo kakvoj promjeni programa. EURES-TIM ne odgovara za promjene dana i vremena odlaska, odnosno za otkazivanje putovanja/ pružanja turističke usluge zbog promjene avionskog voznog reda ili nastupanja više sile kao ni za promjenu smjera putovanja ako se promijene uvjeti putovanja (novi vozni red, nesiguran položaj u zemlji u kojoj je program organiziran, prirodne nesreće i drugi nepredviđeni uzroci na koje EURES-TIM ne može utjecati). EURES–TIM ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati s naslova kašnjenja, otkazivanja ili promjene prijevoza ili prijevoznog sredstva EURES–TIM ne odgovara za promjene programa zbog nastupanja bilo kakve više sile tijekom putovanja. EURES–TIM u takvim slučajevima može osigurati usluge u promijenjenom obliku s obzirom na postojeće mogućnosti i/ili drugi objekt jednake ili više kategorije.

U slučaju otkaza ugovora o pružanju turističkih usluga od strane Naručitelja odnosno Putnika zbog razloga navedenih u ovom članku 8.3, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 7.2. i 7.3. ovih općih uvjeta.

 1. PUTNI DOKUMENTI

9.1.      Putnik mora imati odgovarajući putni dokument s kojim može ući u pojedinu državu. Putnik je dužan paziti na sve odredbe koje se tiču valjanosti putnog dokumenta. Putni dokument se smatra valjanim u slučaju da je isti dokument važeći na posljednji dan putovanja/ pružanja turističke usluge.

9.2.      EURES–TIM ne odgovara za moguće neugodnosti ili prisilno prekidanje putovanja/turističke usluge zbog bilo kakvih okolnosti vezanih uz putne dokumente. U slučaju da zbog navedenih okolnosti EURES–TIM ne raskine ugovor o pružanju turističkih usluga sukladno članku 8 ovih općih uvjeta, u istoj situaciji će se na odgovarajući način primjenjivati članak 7.2. i 7.3., a što ne isključuje i odgovornost Naručitelja odnosno Putnika za svu eventualnu štetu nastalu na taj način.

 • Za članice EU nema posebnih uvjeta u vezi s putovnicama i vizama.

10.OBAVIJESTI PRIJE PUTOVANJA/ IZVRŠENJA TURISTIČKE USLUGE

10.1.      EURES–TIM je dužan Naručitelju odnosno Putniku uputiti konačnu obavijest o programu i detaljima vezanim za putovanje/ izvršenje turističke usluge najkasnije 5 dana prije putovanja/ izvršavanja turističke usluge. Štetu koja bi nastala u slučaju da Naručitelj odnosno Putnik daju nepotpunu ili neispravnu adresu u svrhu ispunjavanja ugovora o pružanju turističkih usluga, snosi Naručitelj odnosno Putnik.

11.ZDRAVSTVENI PROPISI

11.1.     Putnik je dužan obaviti cijepljenja koja su potrebna za državu u koju se putuje. U slučaju da su u programu putovanja navedena, odnosno tražena određena cijepljenja, svaki putnik sam mora pribaviti međunarodnu potvrdu s upisanim obavljenim cijepljenjima.

11.2.     EURES-TIM ne odgovara za moguće komplikacije ili putnikovo prekidanje putovanja zbog njegova nepoštivanja zdravstvenih propisa države u koju ulazi kao ni za troškove nastale s tim u vezi. U slučaju da zbog navedenih okolnosti EURES–TIM ne raskine ugovor o pružanju turističkih usluga sukladno članku 8 ovih općih uvjeta, u istoj situaciji će se na odgovarajući način primjenjivati članak 7.2. i 7.3., a što ne isključuje i odgovornost Naručitelja odnosno Putnika za svu eventualnu štetu nastalu na taj način.

12.PRTLJAGA

12.1.     EURES-TIM ne odgovara za prijevoz, krađu ili oštećenje Putnikove prtljage ili drugih osobnih stvari, dragocjenosti i dokumenata iz smještajnih objekata (hotelskih soba, apartmana i sl.) te prijevoznih sredstava (aviona, autobusa, brodova i sl.). Prijavu izgubljene ili oštećene prtljage Putnik odnosno Naručitelj sam adresira na prijevoznika, policiju ili hotel. Prijevoz posebne prtljage (kao što je bicikl, daska za surfanje, oprema za golf, glazbeni instrumenti i sl.). Naručitelj odnosno Putnik navedeno mora najaviti već pri prihvatu ponude te prijevozniku platiti naknadu u skladu s pravilima prijevoznika ako programom putovanja nije drugačije određeno. Sve troškove odnosno štetu koja bi zbog toga mogla nastati, Putnik snosi sam.

12.2.     Pri avionskom prijevozu Putnik ima pravo na besplatni prijevoz prtljage određene težine (prema općim uvjetima pojedinog prijevoznika), a svaki dodatni kilogram doplaćuje sam na licu mjesta u odgovarajućoj valuti, odnosno prema općim uvjetima avionskog prijevoznika.

13.PRIGOVORI, NAČIN RJEŠAVANJA PRIGOVORA

13.1.     Naručitelj odnosno Putnik je dužan na licu mjesta obavijestiti predstavnika EURES-TIMA o nepravilnostima kada do njih dođe. U slučaju da se prigovor može riješiti na licu mjesta (npr. nedostatno čista soba, oprema, položaj sobe i sl.), a Naručitelj odnosno Putnik nije izvijestio o pogreškama odnosno nepravilnostima, smatra se da se složio s takvom uslugom i time gubi pravo na kasnije prigovore.

13.2.     Naručitelj odnosno Putnik može podnijeti prigovor pisanim putem u roku od dva mjeseca od dana kada usluga nije izvršena odnosno od kad je usluga nepotpuno/ neispravno izvršena. Naručitelj odnosno Putnik je dužan uz prigovor priložiti odgovarajuće dokaze na temelju kojih može ostvariti zahtjev sadržan u prigovoru

EURES–TIM je dužan pisanim putem odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od kad EURES–TIM zaprimi isti prigovor u skladu s člankom 16 ovih općih uvjeta.

14.ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Korisnik usluga EURES-TIMA osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci korisnika usluga potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).

EURES-TIM se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik).

Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci rukovodstva EURES-TIMA o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

15.INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

15.1.     EURES-TIM osobne podatke prikupljene u svrhu realizacije programa odnosno ugovora o pružanju turističkih usluga prikuplja i obrađuje u skladu s regulativom Europske unije odnosno u skladu s odredbama nacionalnog zakonodavstva važećim u vrijeme sklapanja odnosno izvršavanja ugovora o pružanju turističkih usluga.

15.2. KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku,  te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove  s Vašim osobnim podacima EURES-TIM će koristit samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

15.3.     REZERVACIJA

Pri rezervaciji smještaja, putovanja ili druge usluge EURES-TIMA, bit će potrebni osobni podaci nositelja rezervacije koji mora biti punoljetan (npr. ime, adresa, kontakt telefon i sl.) i podaci ostalih korisnika usluge (npr. ime, datum rođenja). Samo neophodni podaci za realizaciju usluge bit će dostupni isključivo partnerima u realizaciji [ smještaja, prijevoza, osiguranja i pratitelja putovanja].

Podaci o plaćanju (npr. broj bankovne kartice, datum isteka) posebno su štićeni i bit će dostupni samo bankama, odnosno kartičarskim kućama radi autorizacije plaćanja.

15.4.     KOLAČIĆI

Kolačići (engl. cookies) omogućavaju EURES-TIMU prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na www.eures-tim.com (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.

Kolačići su mali skup podataka poslan sa poslužitelja www.eures-tim.com na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Kolačići se također koriste za lakšu navigaciju kroz Internet stranice. Kolačići se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja www.eures-tim.com

EURES-TIM zadržava pravo korištenja kolačića na www.eures-tim.com no svaki korisnik može zabraniti primanje kolačića  uređivanjem/promjenama postavki u svom Internet pregledniku.

15.5.     SIGURNOST

EURES-TIM poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.

Naručitelj odnosno Putnik može ostvarivati svoja prava glede zaštite osobnih podataka kontaktiranjem službenika za zaštitu osobnih podataka EURES–TIMA, i to prema podatcima kako slijedi:

Kontakt osoba:  Igor Dananić

Email:              igor@eures-tim.com

Broj telefona:    01/6170-728

15.6.    OBAVIJESTI O PROMJENAMA

U slučaju promjena vezanih za pravila o poštivanju privatnosti obavijest će biti objavljena na naslovnoj stranici Internet stranice s ciljem upoznavanja korisnika.

16.OBAVIJESTI

16.1.    U svrhu ostvarivanja svih prava i izvršavanja svih obveza na temelju ugovora o pružanju turističkih usluga, Naručitelj odnosno Putnik se može obratiti EURES–TIMU sukladno sljedećim podatcima za kontakt / lokalnog predstavnika organizatora / kontaktne točke (koji putniku omogućuju da brzo stupi u kontakt s organizatorom i učinkovito komunicira s njime, kako bi putnik zatražio pomoć ili kako bi prijavio svaku neusklađenost koju utvrdi tijekom izvršenja paket aranžmana):

gđa.                 Martina Tretinjak Dananić

adresa:             Koturaška 69 / III, 10 000 Zagreb

OIB:               55257433291

e-mail:              martina@eures-tim.com

telefon/fax:             01/6170-728    01/6170 851

mobitel:                      098 953 3554

Smatrat će se da je EURES–TIM zaprimio bilo kakvu obavijest i/ili priopćenje na dan kad iste zaprimi sukladno podatcima navedenim u ovom članku 16.1. općih uvjeta.

17.MJERODAVNO PRAVO, NADLEŽNOST

17.1.     Na ponude i ugovore o pružanju turističkih usluga se primjenjuje hrvatsko pravo uz isključenje primjene kolizijskih pravila koja bi upućivala na primjenu bilo kojeg drugog materijalnog prava.

17.2.     U slučaju bilo kakvog spora koji bi proizlazio iz ponude i/ili ugovora o pružanju turističkih usluga sklopljenog s Naručiteljem odnosno Putnikom (ovisno o slučaju) ili koji bi bio u vezi s takvom ponudom i/ili ugovorom o pružanju turističkih usluga, isti će se rješavati pred službenim nadzornim tijelom:
Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

18.1.     U slučaju da je pojedina odredba u programu i/ili ugovoru o pružanju turističkih usluga uređena drugačije nego u ovim općim uvjetima, vrijede odredbe navedene u programu i/ili ugovoru o pružanju turističkih usluga.

18.2  Opći uvjeti organizacije putovanja sastavni su dio svakog Ugovora o organiziranju putovanja, koji putnik zaključuje s EURES-TIMOM. Moguća predviđena odstupanja od ovih uvjeta moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

18.3.     Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom njihova donošenja i objave na web stranici EURES–TIMA.